iloog-7.04

Μετά από πολλή δουλειά και πολλές δοκιμές η έκδοση 7.04 του iloog είναι επιτέλους έτοιμη. Συνολικά περιέχονται 900 πακέτα σε αυτή την έκδοση!

Πολύτιμη βοήθεια, όχι πάντα με τη θέλησή τους :), σε αυτή την έκδοση προσέφεραν κυρίως οι Fuzz (με τεράστια διαφορά από τους υπόλοιπους :)), Nlord, Rad. Η βοήθεια ήταν είτε απεριόριστος χρόνος για beta testing ή ακόμα και δανεισμός του hardware τους για τη δοκιμή των 17 περίπου beta εκδόσεων που μεσολάβησαν από την έκδοση 7.02 μέχρι την 7.04. Πολλές νέες ιδέες μελών του ILUG, και όχι μόνο, ενσωματώθηκαν στη νέα έκδοση αυτού του liveCD.

Οι αλλαγές από την έκδοση 7.02 είναι πολλές. Εκτός από το αναμενόμενο update πάρα πολλών πακέτων (με πιο σημαντικά τα kernel-2.6.19.5, glibc-2.5, gcc-4.1.1,dbus-1.0.2 , udev-104,κτλ ), η νέα έκδοση έχει διορθώσει πολλά μικρά ή μεγάλα bugs που παρουσιαζόταν κατά τη χρήση του liveCD. Στην έκδοση αυτή έχει δωθεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή από κάθε άλλη στην ομαλότερη λειτουργία κατά χρήση των προγραμμάτων.

Λόγω της αλλαγής kernel βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο η καλή υποστήριξη υλικού, και σε συνδυασμό με την παρουσία και νέων firmwares μέσα στο CD κάνει πολύ πιο άνετη τη χρήση ασύρματων καρτών (ipw3945) και aDSL modems (sagem 800/840, crypto F200). Για τους χρήστες με WIDE οθόνες υπάρχει ειδικό section στο /etc/X11/xorg.conf και απαιτείται μόνο η αλλαγή ενός ονόματος στην 2η γραμμή αυτού του αρχείου. Μόνο οι χρήστες με τα νεώτερα intel chipsets ίσως χρειαστεί να τρέξουν πρώτα το 915resolution(περιέχεται στο liveCD) πρωτού κάνουν την αλλαγή στο /etc/X11/xorg.conf.

Διορθώθηκαν επίσης κάποια προβλήματα που είχε το config του isolinux με κάποια boot options. Επίσης προστέθηκαν καινούργια options όπως το cpusched και το restore.Το cpusched δίνει τη δυνατότητα επιλογής cpu scheduler κατά το boot, πχ cpusched=ondemand και το restore μπορεί να επαναφέρει από backup το home directory του χρήστη iloog, πχ restore=sda1.

Αισθητή είναι η βελτίωση στο boot time κατά 10-15% λόγω της βελτιστοποίησης τοποθέτησης των αρχείων πάνω στο CD image.

Προσοχή δώθηκε στην δημιουργία μικρών scripts για την διευκόλυνση των χρηστών σε μερικές απλές διαδικασίες. Τα scripts αυτά έχουν όλα το πρόθεμα “iloog-” οπότε μπορεί κανείς να τα εντοπίσει από command line γράφοντας iloog[tab][tab]. Μέσω ενός script είναι επίσης δυνατή η εγκατάσταση της database των πακέτων (/var/pkg/db) που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του iloog, ώστε να μπορεί κάποιος να προσθέσει και ένα δικό του πακέτο αν θέλει. Το script αυτό ίσως φανεί πιο χρήσιμο σε όσους θα ήθελαν να αντιγράψουν manually το iloog στο δίσκο τους (δεν προσφέρεται έτοιμο εργαλείο γι αυτό) και θέλουν να μπορούν να προσθέτουν και να αφαιρούν πακέτα μέσω του emerge σαν ένα κανονικό gentoo distro.

Περισσότερα στο changelog που περιέχεται στο liveCD (/etc/iloog/changelog)

To link για το iso καθώς και το νέο delta θα το βρείτε στo: http://ilug.void.gr/iloog/

Παρατηρήσεις και σχόλια στο forum του ILUG

searching the scrollback buffer of mrxvt

As mrxvt tips page says, there is a way to search the scrollback buffer. The uses of this are infinite…

The code on the page though was a bit problematic (at least for me), so I slightly modified it to work:

Mrxvt.macro.Primary+Ctrl+Shift+question: PrintScreen -ps perl -e '$_=join("",<STDIN>); s/\n+$/\n/g; print' > /tmp/scrollback
Mrxvt.macro.Primary+Add+Ctrl+Shift+question: NewTab "(Search)" !less -ifLR +G /tmp/scrollback; rm -f /tmp/scrollback
Mrxvt.macro.Primary+Ctrl+slash: PrintScreen -s perl -e '$_=join("",<STDIN>); s/\n+$/\n/g; print' > /tmp/scrollback
Mrxvt.macro.Primary+Add+Ctrl+slash: NewTab "(Search)" !view +"syn off|set nospell notitle |normal G" /tmp/scrollback; rm -f /tmp/scrollback

What I’ve changed is that I replaced the old “/bin/sh -c” with a simple “!”. The manpage of mrxvt has more info about “!” (line 434). I’ve also added a “-f” flag to the rm command at the end.

socks5 over ssh

Scenario: A client behind a firewall that allows ssh and http outgoing traffic but blocks everything else (eg. the wireless network of cs.uoi.gr). A non-firewalled server running sshd somewhere on planet earth.

How:
a) download/install dante on the server.
b) edit /etc/socks/sockd.conf
internal: 127.0.0.1 port = SOCKS.LISTENING.PORT
external: REAL.SERVER.IP
clientmethod: none
method: none
client pass { from: 127.0.0.0/8 port 1-65535 to: 0.0.0.0/0 }
pass { from: 127.0.0.0/8 to: 0.0.0.0/0 protocol: tcp udp }
user.privileged: SOCKS-USER
user.notprivileged: SOCKS-USER
user.libwrap: SOCKS-USER

c) start dante

d) from the client machine:
ssh USERNAME@REAL.SERVER.IP -L:SOCKS.LISTENING.PORT:127.0.0.1:SOCKS.LISTENING.PORT
more on ssh port forwarding

e) Use socks5 proxy:
host 127.0.0.1
port SOCKS.LISTENING.PORT

with your favorite program.

Notes:
REAL.SERVER.IP = I really hope I don’t need to explain this.
SOCKS.LISTENING.PORT = the port that the socks server will listen. Try a non-priviledged port like 33333.
SOCKS-USER = the username that the socks server will run under (on gentoo this is: sockd). Don’t use root. Just don’t.

Tip: You don’t need to use the same listening port for the socks server and for the local redirection port. It’s just for ease of use.

Results: Internet access though socks5 proxy over an ssh (encrypted!) connection. The socks server is not accessible to the world since it only listens for connections on the local loopback interface of the server.

Ubuntu .pool directory

Ubuntu uses a “hidden” .pool directory to store it’s iso files on the mirrors. This dir is named “.pool”.
To enter that dir just replace the version, eg edgy, with .pool

http://ftp.ntua.gr/pub/linux/ubuntu-releases/edgy/ ---> http://ftp.ntua.gr/pub/linux/ubuntu-releases/.pool/
ftp://ftp.free.fr/mirrors/ftp.ubuntu.com/releases/edgy/ ---> ftp://ftp.free.fr/mirrors/ftp.ubuntu.com/releases/.pool/

Feisty is already being uploaded to the mirrors. Use the .pool directory to get it a bit earlier if you wish 🙂